Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden van Nagelstyliste Tara:

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie
tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging
of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio
melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de
nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt
berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd
in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de
afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze
verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht
omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen
werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar
in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio
vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in
de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd
en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de
betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de studio
De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit
voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste
behandeling in de nagelstudio medewerkers van de nagelstudio niet direct of
indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de nagelstudio.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens,
waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de
cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De nagelstudio behandelt de
vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG wet
(europeese privacywetgeving). Voor meer info zie onderstaand privacy
verklaring. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of
verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op
grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio
verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste
en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen,
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegenomen naar de studio.

9. Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en
de producten. Deze garantie vervalt indien:
•De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
•De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
•De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
•De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft
gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
•De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals
beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
•De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen
heeft opgevolgd.
•De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een
schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten
beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze
zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk
gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De
nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt
aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de
klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art
ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van
de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright
op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt
de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet
vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag
hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen
aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen
onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt
de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van
toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Nijmegen.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is
de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Privacy verklaring:

 

Privacyverklaring van Nagelstyliste Tara

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle
persoonsgegevens die Nagelstyliste Tara verwerkt van haar klanten. Indien u klant
wordt van (Salon naam) of om een andere reden persoonsgegevens aan 
Nagelstyliste Tara
verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met
de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door
te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie

1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Naam: 
Nagelstyliste Tara
Adres: Atelierweg 5a, 6562 AS Groesbeek
Contactadres voor privacy gerelateerde vragen: 0655529177 

 

2.Doeleinde
De volgende persoonsgegevens worden door 
Nagelstyliste Tara verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Telefoonnummer
c) Eventuele gezondheidsgegevens als deze van belang zijn bij een behandeling.
d) Foto’s

Nagelstyliste Tara verwerkt bovenstaand genoemde
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam word gebruikt voor het maken van een afspraak.
b) Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor het maken van afspraak / vragen /
annulering wat betreft de afspraak.
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen
om deze te monitoren.
d) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen
om deze te monitoren.
e) Foto’s van de handen/ nagels worden gebruikt voor de website, fotoscherm of
gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3.Inzage en correctie
U kunt ten alle tijden via de eigenaresse, Tara van de Logt
van 
Nagelstyliste Tara, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen (Verwijdering mag echter
alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.) Dit kan persoonlijk ,via
telefoon 0655529177

4.Bewaartermijnen
Nagelstyliste Tara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft 
Nagelstyliste Tara passende technische
en organisatorische maatregelen getroffen.
1.De apparaten waar het boekhoudsysteem op is geïnstalleerd is alleen
toegankelijk door de eigenaresse van 
Nagelstyliste Tara.
2.Het systeem is beveiligd met een sterk wachtwoord die automatisch gegenereerd
is met een wachtwoordgenerator.
3.De hardcopy (papieren) formulieren zijn niet in het bereik of zicht van
andere klanten, ook deze zijn enkel en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

5.Verstrekking aan derden
Nagelstyliste Tara geeft u persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

6.Wijzigingen in deze privacyverklaring
Nagelstyliste Tara kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen
zullen op onze website en sociaalmedia worden gepubliceerd. Jouw gegevens
gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij
ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Thema:  Overlay door  Kaira · Atelierweg 5a, 6562 AS Groesbek