Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Nagelstyliste Tara > Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, word er een nieuwe afspraak gepland en mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de studio
De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de nagelstudio medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de nagelstudio.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG wet (Europese privacywetgeving). Voor meer info zie onderstaand privacy verklaring. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
•De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
•De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
•De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
•De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
•De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
•De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
•De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Nijmegen.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy verklaring:

Privacyverklaring van Nagelstyliste Tara

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagelstyliste Tara verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Nagelstyliste Tara of om een andere reden persoonsgegevens aan Nagelstyliste Tara verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie

1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Naam: Nagelstyliste Tara
Adres: Atelierweg 5a, 6562 AS Groesbeek
Contactadres voor privacygerelateerde vragen: 0655529177 of Info@nagelstylistetara.nl

2.Doeleinde
De volgende persoonsgegevens worden door Nagelstyliste Tara verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Telefoonnummer
c) Eventuele gezondheidsgegevens als deze van belang zijn bij een behandeling.
d) Foto’s

Nagelstyliste Tara verwerkt bovenstaand genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam word gebruikt voor het maken van een afspraak.
b) Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor het maken van afspraak / vragen / annulering wat betreft de afspraak.
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Foto’s van de handen/ nagels worden gebruikt voor de website, reclame, folders of gedeeld op sociaal Media na mondeling toestemming van u.

3.Inzage en correctie
U kunt ten alle tijden via de eigenaresse, Tara van de Logt van Nagelstyliste Tara, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen (Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.) Dit kan persoonlijk ,via telefoon 0655529177 of mail info@nagelstylistetara.nl.

4.Bewaartermijnen
Nagelstyliste Tara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nagelstyliste Tara passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
1.De apparaten waar het boekhoudsysteem op is geïnstalleerd is alleen toegankelijk door de eigenaresse van Nagelstyliste Tara.
2.Het systeem is beveiligd met een sterk wachtwoord die automatisch gegenereerd is met een wachtwoordgenerator.
3.De hardcopy (papieren) formulieren zijn niet in het bereik of zicht van andere klanten, ook deze zijn enkel en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

5.Verstrekking aan derden
Nagelstyliste Tara geeft u persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

6.Wijzigingen in deze privacyverklaring
Nagelstyliste Tara kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website en social media worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Groesbeek